Abhishek Altekar
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
12
7
3
3/7
2.33
3.50
4.00
Abhishek Ranka
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
10
159
89
22.71
132.50
21
3
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
25
395
524
32
4/22
16.38
8.00
12.34
Akshay Phaterpekar
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
365
75
28.08
118.89
34
19
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
31
1
1/17
31.00
10.33
18.00
Alok Kamdar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
60
1339
100
34.33
167.79
128
83
7
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
27
230
349
20
3/34
17.45
9.14
11.50
Anees Adenwala
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
57
23
11.40
91.94
5
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
43
737
905
46
6/11
19.67
7.39
16.02
Ankur Agarwal
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
40
385
79
13.75
108.45
51
12
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
62
710
1092
46
3/-2
23.74
9.24
15.43
Apurv Dinesh Dharia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
67
17
13.40
115.52
4
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
228
340
19
5/34
17.89
8.95
12.00
Bakul Mistry
ALL ROUNDER
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
35
32
35.00
175.00
7
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
102
140
4
2/28
35.00
8.24
25.50
Dhimant Mandalia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
2
2
NA
100.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
16
253
339
7
2/19
48.43
8.05
36.14
Dushyant Jain
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
40
509
59
23.14
145.01
42
21
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
41
501
626
28
4/19
22.36
7.52
17.89
Harnish Kamdar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
20
140
28
10.77
97.90
15
5
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
28
372
606
21
4/26
28.86
9.77
17.71
Harnish Shukla
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
77
1360
60
26.15
144.99
139
64
5
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
59
594
1039
34
4/7
30.56
10.49
17.47
Hasit Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
15
279
56
25.36
143.81
19
19
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
22
479
567
38
5/17
14.92
7.13
12.61
Jatin Vakharia
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
7
76
35
15.20
107.04
8
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
9
8
0
0/0
NA
6.15
NA
Jeet shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
124
34
17.71
107.83
12
8
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
14
150
264
7
2/5
37.71
10.56
21.43
Kalpesh Dalvi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
169
35
24.14
109.03
11
7
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
30
34
4
2/5
8.50
6.80
7.50
Kedar Kango
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
89
18
8.09
83.18
8
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
13
245
329
7
2/10
47.00
8.12
35.00
Ketankumar Rai
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
118
62
23.60
91.47
16
1
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
13
0
0/0
NA
13.00
NA
Khanjan Chokshi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
22
117
32
13.00
106.36
7
4
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
80
123
3
1/2
41.00
9.32
26.67
Manish Tarkar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
2
12
7
12.00
75.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
18
345
412
26
4/29
15.85
7.19
13.27
Mayuresh Joshi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
8
69
27
17.25
101.47
6
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Mitesh Gajera
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
33
319
56
15.95
116.00
36
8
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
31
451
654
25
4/18
26.16
8.71
18.04
Pratik Sheth
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
27
626
87
44.71
179.89
54
41
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
29
263
417
13
3/8
32.08
9.59
20.23
Rohit Sheshadri
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Santosh Palve
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
17
217
65
24.11
117.93
28
13
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
12
120
177
12
3/5
14.75
8.85
10.00
Tenzing Niyogi
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
74
29
12.33
107.25
10
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Vinay Bothra
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
36
580
106
25.22
127.47
65
29
2
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
32
378
565
18
3/29
31.39
8.97
21.00
Vinay Jain
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
33
522
60
26.10
124.88
70
9
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
12
28
0
0/0
NA
14.00
NA
Vipul Shanghvi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
34
14
34.00
212.50
1
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
48
58
0
0/-9
NA
7.25
NA
Viral K Shah
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
47
569
64
21.88
117.81
54
21
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
2
0
0/0
NA
2.00
NA
Vismay Choksey
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
4
4
NA
100.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
42
62
3
2/35
20.67
8.86
14.00